Algemene Leden Vergadering 2024

Beste Buurtbewoners,

Zoals jullie wellicht weten is er het afgelopen jaar door een klein groepje gewerkt aan het oprichten van een bewonersvereniging voor Vroondaal Zuid.

Er zijn diverse zaken in de buurt al door de vereniging opgepakt. Het meest zichtbaar was de succesvol verlopen Sinterklaas viering in 2023 maar ook hebben we meegedacht over de verkeersveiligheid rondom de school en is er regelmatig overleg geweest met stadsdeel Loosduinen en GEM Vroondaal.

Inmiddels is het zover dat we de eerste Algemene Vergadering ingepland hebben. 

Via deze weg willen we jullie allen graag uitnodigen voor deze eerste Algemene Vergadering woensdag 27 maart om 19:30 bij Chalet Ockenburgh waarin we de vereniging aan jullie willen voorstellen en onze plannen voor 2024 willen aankondiggen.

We hopen vele van jullie te zien volgende week woensdag,

De Agenda voor de Algemene Leden Vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening                                                                                    
 2. Algemene introductie                                                               
 3. Verhouding vereniging en wijkberaad                                      
 4. Vaststelling HHR                                                                      
 5. Benoeming Bestuur (vacature: communicatie)
 6. Vaststellen begroting incl. contributie                                      
 7. Benoeming commissies:
  • a. Kascommissie                                                                    
  • b. Commissie Woonomgeving en Veiligheid                        
  • c. Commissie Cultuur en Evenementen                             
 8. Rondvraag 
 9. Sluiting

Verslag oprichtingsvergadering

Op 20 april is er bij HDS een oprichtingsvergadering geweest waarbij een aantal aanwezige buurbewoners zijn geïnformeerd over de oprichting van onze buurtvereniging Vroondaal Zuid. Tijdens die avond heeft het oprichtingsbestuur tekst en uitleg gegeven over de stand van zaken en ontwikkelingen rond de oprichting en functie van de buurtvereniging. Verder zijn er ook verschillende …